Hirvenmetsästys Säännöt

Suininki Itäperän Mts ry: n 10.02.2019

Hirvenmetsästys säännöt

Metsästykseen osallistuminenHirvimetsälle pääsevät kaikki haluavat seuran jäsenet.


Ampumalupaa ei ole pakko suorittaa. (liiteri/ajomiehillä)


Alle 18 vuotiaan tulee osallistua hirvenmetsästykseen ensimmäisenä vuotena ajomiehenä ilman asetta.


Alle 18 vuotias voi osallistua hirvenmetsästykseen täysi-ikäisen valvojan kanssa, jolla on metsästys seuran jäsenyys ja luvat kunnossa.


Ampujien on osallistuttava ennen metsästyksen alkua ampumatilaisuuteen seuran harjoitusvuorolla hirviradalla tai syksyllä järjestettävien hirvikävelyn yhteydessä, hirviammunta kortti kuluvalta vuodelta hyväksytään. Tarkistetaan paperit ja ase sekä suunnitellaan tulevaa metsästystä. Tilaisuuden kutsuu
kokoon seurueen johtaja.


Lihaosuudelle metsästykseen osallistujalla täytyy olla vähintään 10 hehtaarin tila 1 jako-osuus metsästäjää kohti.


Lihaosuudelle pääsee myös toinen tilan edustajana, tällöin täytyy esittää kirjallinen sopimus maanomistajan kanssa maaosuus. Tilan koko vähintään 30ha.


Lihaosuudelle pääsee jos asuu metsästysseuran alueella vakituisesti.


Ohjelmapalvelu yrittäjien turisteille annetaan mahdollisuus osallistua hirvijahtiin vuosittain määrättävällä maksua vastaan. Ohjelmapalvelu yrittäjä vastaa turistien turvallisuudesta ja vakuutuksista.


Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö metsällä ollessa aiheuttaa asianomaisen pois sulkemiseen jäljellä olevan päivän/kauden metsästyksestä.


Pelloilta hirvien ampuminen on kielletty muulloin paitsi ajometsästyksen yhteydessä (koskee myös riistapeltoja) mahdollinen passitus. Vouti päättää peltometsästystä tapauskohtaisesti.
KoirametsästysMetsästykseen osallistuvan puhdasrotuista/sekarotuista hirvikoiran tulee olla hirviporukkaan
kuuluvan jäsenen omistuksessa. Koirista pitää olla voimassa rokotuskortti joka esitetään metsästyksen alussa.


Pyritään käyttämään 3 koiraa päivässä.


Käyttövuoro seuraavin perustein nuorimmat/ kokemattomat koirat etusijalla. esim Lauantain
käytetään koiria 1,2,3 ja Sunnuntaina 4,5,6… tästä jatketaan sitten seuraavana metsästyspäivänä. Ja listan hänniltä koiria voi käyttää haavako metsästykseen, josta ei mene vuoroa.


Koiranomistaja käyttää yhtä koiraa käyttövuorolla kerralla metsässä.


Koirien käyttö viikolla vapaata. Viikko metsästys on sallittu koiraporukan vetäjä ja jahtivoudin sopivat metsästyksestä.


Koira jota käytetään viikolla metsästyksessä on viikonlopun metsästyksessä koiran käyttölista viimeisinä. vuorotteluperiaate. Tarkoituksena on että kaikille koirille annetaan tasapuoli mahdollisuus saada kaato syksyn aikana.


Hirviseurueen johtajan antamia ohjeita kaadettavien eläinten ja muiden määräysten osalta on ehdottomasti noudatettava.


Hirviseurue kokoontuu Kiilanpäänmajalle aamuisin klo. 08.00 metsästys aloitetaan kokoontumisen jälkeen. Metsästyspäivä päättyisi aina Kiilanpäänmajalle. Kesken metsästyspäivän, joka lähtee pois ennen klo 14.00 Voidaan määrätä poissaolo korvaus ja ilmoitus ryhmänvetäjälle ja jahtivoutille pois lähdöstä.


Hirvenmetsästyspäiviä ovat Lauantai ja Sunnuntai. Hirvenmetsästys viikolla sallittu Maanantaina,
Tiistaina ja Keskiviikkona. Torstai ja Perjantai ovat rauhoituspäiviä. Raanakko hirven pyynti on sallittu joka viikon päivä. Hirvi pitää toimittaa liiterille kylmiöön riippumaan ja asianmukaisesti nyljettynä. Liiterin tilat siivotaan asianmukaisesti. Niin tarvittaessa saa 1 vapaapäivän metsästyksestä. Hirvi pitää toimittaa omilla kustannuksilla liiterille maastosta.Jyry 4 hlöä porukka hirviporukasta jahtivouti, koiramies, ajoporukanvetäjä ja yksi hirviporukan jäsen joka valitaan joka vuosi erikseen. Voudilla on puheenjohtaja jyryssä.
Lihojen jako:Lihapaloittelupäivä pääsääntöisesti on Lauantaina. (ei tule korvausta) Tarvittaessa jokin muu päivä
mikä sovitaan..


Ampujalle kuuluu hirvestä sarvet, pää, nahka ja sisäelimet.


Hirvipäivällisten pitämisestä päätetään kunakin vuonna erikseen.


Jaettava kaatoliha osuus on aikuisesta 2x5kg ja vasasta 5kg. Jokaiselle maanvuokraajalle tulee 5kg kaatolihaa osuus kiertävänä alkaen aakkosjärjestyksessä. Maanomistaja kaatolihaa saa kun maa on vuokrattu min 10 ha. Kunakin vuonna hirviporukkaan kuuluvat eivät saa maanvuokraajille kuuluvaa kaatolihaosuutta. Jos maanomistaja ei halua kaatoliha osuutta, niin maksetaan rahallinen korvaus 50e.


Arpahirven omistajan ei tarvitse antaa kaatoliha osuutta maanomistajalle. Arpahirvestä pitää maksaa kaatomaksu.


Hirven koirametsästyksen yhteydessä mahdollisesti kaadettu karhu kuuluu ko. päivänä metsästykseen osallistujille. Karhun lihat kuuluu metsästykseen osallistujille. Karhun ampujalle kuuluu nahka, kallo ja mahdollinen siitinluu.


Karhun metsästys kielletty hirven ajometsästyksen yhteydessä.


Lihojen jaon ja nimen huudon jälkeen kukin osakas itse vastaa itselleen kuuluvasta lihaosuudesta.


Hirviporukka jaetaan pienempiin lihajakoryhmiin loppuhirvistä tarpeen vaatiessa. Jos lisälupia tulee, niin silloin pitää ilmoittautua uudestaan hirviporukkaan.
Metsästyksestä poissaolo:Vain vakinainen työvuoro tai opiskelu on riittävä poissaolon syy. (Työvuorolista pyydettäessä) Varamiestä voidaan käyttää edellyttäen, että hän on seuranjäsen.


Luvattomasta poissaolosta tulee suorittaa poissa olokorvaus (20e). (Korvaus pitää olla suorittaa aina ennen lihanjakoa tai sopia maksusta sihteerin kanssa).


Poissaolon voi korvata osallistumalla viikko metsästyksellä, talkoisiin, lihan paloitteluun ja riistanhoito työhön. Jyry tarvittaessa päättää korvauksen.


Jokainen hirvenmetsästäjä veloitetaan osallistumaan hirvilaskentaan ja tarvittaessa ruokintaan sekä muuhun toimintaan, joka liittyy läheisesti hirvenmetsästykseen.


Hirvenmetsästykseen tulee ilmoittautua viimeistään elokuun loppuun mennessä ja maksu maksettuna
ennen metsästyksen alkua.


Hirviporukkaan osallistuja sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan tätä hirvenmetsästys sääntöjä.


Tämän hirvenmetsästyssääntö kumoaa kaikki seuran aikaisemmat päätökset hirvenmetsästyksen osalta.


Nämä säännöt tulevat voimaan heti kun ne ovat hyväksytty yleisessä kokouksessa.


Näihin sääntöihin voidaan tehdä lisäyksiä ja muutoksia vain yleisen kokouksen enemmistön päätöksellä.


Jos joku tahallaan tai törkeästä huolimattomuudestaan rikkoo annettuja ohjeita, jyry päättää rankaisu toimenpiteistä.